POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Polski ZwiĄzek HodowcÓw BydŁa Simentalskiego

 

Działalność Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego

 

Naczelnym zadaniem Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego jest konsolidacja środowiska hodowców, podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju hodowli, a także do doskonalenia bydła rasy simentalskiej.

Niemniej ważnym zadaniem jest reprezentacja interesów hodowców wobec instytucji związanych z realizacją programów hodowlanych i rolnictwem.

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego jest nietypowym, gdyż odrębnym związkiem reprezentującym hodowców tylko jednej rasy. Dlaczego tak się stało? Hodowcy bydła rasy simentalskiej o dwukierunkowej użytkowości uczestniczący w zjazdach Związku Hodowców Bydła Mlecznego i Związku Hodowców Bydła Mięsnego uznali, że cele hodowlane dla bydła mlecznego i mięsnego są różne od kierunku hodowlanego stawianego bydłu rasy simentalskiej, jak również różne są dążenia hodowców ras wybitnie mlecznych lub mięsnych.

Bydło rasy simentalskiej charakteryzuje się dwukierunkową użytkowością, tzn. hodowcy od swoich krów oczekują dobrej wydajności mlecznej, a od młodzieży opasowej wysokiej jakości żywca rzeźnego.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców założono, że polskie bydło simentalskie utrzymywane będzie nadal w typie kombinowanym. W związku z tym, doskonaleniu podlegać będą zarówno cechy mleczne, jak i mięsne. Szczególny nacisk położy się na skład jakościowy mleka i jego przydatność technologiczną. Cechy mięsne będą podlegać stałej i ostrej selekcji tak, aby utrzymać dobre umięśnienie, a równocześnie doskonalić jakość mięsa zgodną z oczekiwaniami konsumentów.

Pierwszym poważniejszym i odpowiedzialnym zadaniem, którego podjął się Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, a ściślej jego reprezentacja - Zarząd i Rada Hodowlana, przy aktywnym uczestnictwie instytucji związanych z hodowlą i jej organizacją, było opracowanie Programu Hodowlano-Produkcyjnego dla Bydła Rasy Simentalskiej.

Obecnie, celem prowadzonych działań jest poprawa wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt danej rasy poprzez właściwe wykorzystanie buhajów, prowadzenie ewidencji i ksiąg hodowlanych, a także szkolenie hodowców w zakresie właściwego odchowu zwierząt, Żywienia i warunków środowiskowych. Ma to na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszej produkcji mleka i mięsa z wyeksponowaniem walorów jakościowych i zdrowotnych produktu.

Hodowcy, poprzez swoich wybranych do związków przedstawicieli muszą realizować wiele zadań związanych z programem doskonalenia rasy simentalskiej. Głównym zadaniem Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego jest realizacja samodzielnie opracowanego Programu Hodowlanego, który określa realizację zadań zmierzających do wzrostu wartości hodowlanej i produkcyjnej użytkowanych zwierząt rasy simentalskiej. Nakreślonym celem dla krajowej populacji tej rasy jest utrzymanie, zgodnie z Życzeniem hodowców, dwukierunkowego typu użytkowania, to znaczy doskonalenie w równym stopniu cech mlecznych, jak i mięsnych, przy zachowaniu takich dobrych cech, jak zdrowotność, długość użytkowania i płodność.

 

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl