POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 

Bogumiła Choroszy, Danuta Dobrowolska

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, mający swą siedzibę w Krakowie?Balicach, to jeden z największych polskich instytutów naukowobadawczych o zasięgu ogólnokrajowym, podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powstał w 1950 r. z inicjatywy wybitnego zootechnika i genetyka prof. T. Marchlewskiego - rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk zootechnicznych, których tematyka współgra z aktualnymi i perspektywicznymi potrzebami produkcji taniej i bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, a także dotyczy wykorzystania zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Program badawczy IZ-PIB obejmuje 6 kierunków, które uznano za strategiczne dla Instytutu i zmieniających się potrzeb produkcji zwierzęcej. W ich ramach realizowane są wyodrębnione zagadnienia badawcze: _

Osiągnięcia Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego:

- udoskonalone knury linii 990 i 890, jak również wysokowartościowe loszki ras wbp i pbz charakteryzujące się odpornością na stres,

- wysokoprodukcyjne populacje Gęsi Białych Kołudzkich,

- transgeniczny knurek, zmodyfikowany genetycznie w celu wykorzystania narządów zmodyfikowanych świń do przeszczepów u ludzi,

- sklonowane zwierzęta poprzez zastosowanie własnej oryginalnej metody klonowania (królik, koźlę),

- metoda seksowania nasienia buhajów umożliwiająca planowanie płci,

- molekularna metoda identyfikacji białka zwierzęcego w paszach,

- w rasie królików białych nowozelandzkich - linia mateczna i linia ojcowska, charakteryzujące się bardzo dobrymi wskaźnikami rozpłodowymi, wzrostowymi i dobrym umięśnieniem tuszy,

- nagrody zespołowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za prace wdrożeniowe:

W Instytucie Zootechniki od samego początku kładziono nacisk na działalność na rzecz praktyki rolniczej. W zakładach doświadczalnych, działających na terenie całego kraju, naukowcy sprawdzają słuszność swoich teorii naukowych i wdrażają je w życie. Prace te, częstokroć zlecane przez Ministerstwo Rolnictwa, dotyczą: określenia wartości hodowlanej zwierząt na podstawie wyników kontroli ich użytkowości; pozyskiwania i standaryzacji reagentów do badań grup krwi w celu określenia pochodzenia zwierząt; hodowli zachowawczej; tworzenia rezerwy genetycznej polskiego bydła czerwonego poprzez zamrażanie zarodków i nasienia; prowadzenia krajowego centrum informacyjnego o paszach.

Przekazywanie osiągnięć Instytutu Zootechniki do praktyki odbywa się głównie poprzez współpracę z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, polegającą na: przekazywaniu ofert zadań wdrożeniowych i upowszechnieniowych; instrukcji wdrożeniowych; organizowaniu różnych form dokształcania zawodowego; opracowywaniu nowoczesnych programów komputerowych z zakresu hodowli i Żywienia zwierząt gospodarskich; przygotowywaniu pomocy audiowizualnych przydatnych w działalności doradczo-szkoleniowej, popularyzacji wyników badań w czasopismach popularnonaukowych; organizowaniu lub uczestniczeniu w wystawach związanych z produkcją zwierzęcą. (www.izoo.krakow.pl)

Dzięki osiągnięciom naukowców z Instytutu Zootechniki, będącym efektem podejmowanych od 58 lat prac naukowo-badawczych, upowszechnieniowych i wdrożeniowych, Instytut Zootechniki zyskał w listopadzie 2006 roku status Państwowego Instytutu Badawczego. To wyróżnienie stawia go w czołówce placówek naukowych w naszym kraju.

 

Szczegóły działalność IZ-PIB w Krakowie na stronie internetowej www.izoo.krakow.pl

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl