POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

ProtokÓŁ z Walnego ZgromadzeniA Polskiego ZwiĄzku HodowcÓw BydŁa Simentalskiego
Sanok  25 kwietnia  2014 roku

 

Zebranie według programu powinno być rozpoczęte o godz. 1100 ze względu na brak kworum zebranie rozpoczęto w II terminie o godz. 1130 zgodnie z Statutem PZHBS.

1. Zebranie rozpoczęto wyborem Przewodniczącego Zebrania: Prezes Edgar Beneš zaproponował wybór Tadeusza Silarskiego na przewodniczącego Zebrania.
Wybór został zaakceptowany jednomyślnie.

2. Kandydaci zaproponowani jako członkowie Prezydium to:
Edgar Beneš, Władysław Brejta, Janusz Adamczyk, Bogumiła Choroszy w wyniku jawnego głosowania kandydaci zostali zaakceptowani jednomyślnie.

3. Przewodniczący Zebrania odczytał zaproponowany Porządek Obrad, który został w jawnym głosowaniu zaakceptowany przez zgromadzonych członków.

4. Odczytanie przez Prezesa Edgara Beneša Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym Protokół został jednomyślnie przyjęty.

5. Wybór Komisji Mandatowej.

Zaproponowani Kandydaci:

 • Stączek Jerzy
 • Milarz Katarzyna
 • Silarski Marek

zostali zaakceptowani jednomyślnie.

6. Do Komisji Wniosków i Uchwał.

Zaproponowano:

 • Liga Józef
 • Wais Andrzej
 • Choroszy Zenon

Kandydaci zostali zaakceptowani jednomyślnie.

7. Zatwierdzenie regulaminu obrad, który bez zmian został zaproponowany taki jak obowiązywał w ubiegłym roku.
W głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdzono regulamin obrad.

8. Prezes Edgar Beneš przedstawił sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego za rok 2013.
Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego jest członkiem Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego, a także od dwóch lat członkiem Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego. W związku z tym przedstawiciele Związku uczestniczą w Kongresach i Posiedzeniach Zarządu tych organizacji hodowlanych.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Janusz Adamczyk.
Działalność Związku w ubiegłym roku wynikała z przyjętych uchwał i bieżących potrzeb. Działania skierowane były na rzecz doskonalenia polskiej hodowli i zacieśnienia współpracy z innymi krajami członkowskimi Europejskiej i Światowej Federacji PZHBS organizuje handel zwierzętami hodowlanymi i wg członków jest to dobrze obrany kierunek działalności. Organizuje również Krajową Wystawę Bydła Simentalskiego i pomaga członkom związku w uczestnictwie w regionalnych wystawach
Przedstawiciele Związku uczestniczą w realizacji Programu hodowlanego dla bydła simentalskiego. Mocno zaangażowany jest Związek w Promocję Podkarpackiej Wołowiny, która jest oparta o wykorzystanie bydła simentalskiego do produkcji wysokiej jakości ekologicznego żywca wołowego.
PZHBS udziela również pomocy działającej przy Związku Kasy Wzajemnej Pomocy, której celem jest udzielenie pożyczek na zakup materiału hodowlanego bydła simentalskiego.
Sprawozdanie zakończono wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu PZHBS.

Ad 6.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po sprawdzeniu list obecności ogłosił, że Walne Zgromadzenie, które rozpoczęło się w II terminie ze względu na brak kworum jest prawomocne.
            PZHBS liczy 103 członków, 52 osoby stanowią kworum. W drugim terminie obecnych było 38 osób. (Lista obecności w załączeniu). 

10. Podjecie uchwał zatwierdzających i wniosków.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego zatwierdza jednomyślnie sprawozdanie Zarządu za rok 2013.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego zatwierdza jednomyślnie za okres sprawozdawczy pasywa i aktywa ( 25 235 106 zł).

Dochód 47 811 zł przeznacza się jako rezerwę na przyszły rok.

Uchwała podjęta jednomyślnie.

Udzielenie absolutorium Zarządowi Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego za rok 2013.

Uchwała podjęta jednomyślnie przy 1 głosie wstrzymującym.

Po podjęciu uchwał rozpoczęła się dyskusja, którą rozpoczął Prezes Edgar Beneš. Zaznaczył on, że Związek i polska hodowla liczy się w Polsce, a także na arenie europejskiej. Natomiast duży problem powstaje na Podkarpaciu, które jest kolebką bydła simentalskiego. Sytuacja gospodarstw w tym rejonie przyczynia się do drastycznego spadku pogłowia. W Europie bydło rasy simentalskiej jest bardzo popularne, osiąga dobre wyniki w produkcji mleka i mięsa. Hodowcy ciągle jednak pracują nad doskonaleniem  cech produkcyjnych i funkcjonalnych.

Hodowca Jerzy Mroczka spytał, kiedy będzie możliwość wykorzystania buhajów w rozrodzie po wycenie genomicznej.

Na pytanie odpowiedział Vice prezes MCB, który uczestniczy w posiedzeniach Genomika Polska, że nasienie buhajów będzie udostępnione po wycenie INTERBULL w sierpniu bieżącego roku.

Adam Kłopotek przedstawiciel Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Lublinie przedstawił Wyniki oceny wartości użytkowej bydła rasy simentalskiej  na Podkarpaciu i w Polsce za rok 2013.

Stanisław Kawa Przedstawiciel Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przekazał, że w Ośrodku przeprowadza się szereg szkoleń, które promują bydło simentalskie do wykorzystania w produkcji mleka i mięsa. Organizuje również Regionalną Wystawę Zwierząt w tym bydła w Boguchwale, w której uczestniczą hodowcy bydła simentalskiego.

Prezes Edgar Beneš poinformował hodowców o sytuacji związanej z pracami nad otwarciem rozdziału mięsnego w księdze hodowlanej bydła rasy simentalskiej. Komisja hodowlana PFHBiPM wydała pozytywną opinię nowym zamierzeniom PZHBS.

Główne założenia, które przedyskutowano to:

 • wielkość stada min. 3 sztuki
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej w gospodarstwie
 • oceną użytkowości będzie kontrola masy ciała cielęcia udokumentowana  przeważeniami w gospodarstwie
 • wstępnie PZHBS zaoferował zakup 3 wag elektronicznych, które będą wykorzystywane przez hodowców i zootechników do przeważania zwierząt
 • Hodowca Jerzy Mroczka zaproponował aby w celu podnoszenia wiedzy o hodowli bydła simentalskiego z każdego wyjazdu na kongresy,  szkolenia, nagrywać krótkie reportaże łącznie z wypowiedziami hodowców z innych krajów na temat hodowli, żywienia i utrzymania bydła simentalskiego.

Po wyczerpaniu bieżących tematów Walne Zgromadzenie Członków Hodowców Bydła Simentalskiego zakończono.

Protokołowała: Bogumiła Choroszy

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl