POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

ProtokÓŁ Walnego Zgromadzenia CzŁonkÓw Polskiego ZwiĄzku HodowcÓw BydŁa Simentalskiego
Sanok 17.02.2015 r.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i prezydium

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał

4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania

5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad

6. Sprawozdanie Zarządu Związku

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Podjecie uchwał o

9. Wybory

10. Informacje w sprawach aktualnych

11. Wolne wnioski, dyskusja

12. Podejmowanie Uchwał

13. Zamknięcie Obrad

Ad. 1

Zebranie rozpoczęło się w pierwszym wyznaczonym terminie. Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Edgar Beneš. Na wstępie wybrano przewodniczącego Zebrania i Prezydium. Na przewodniczącego Zebrania zaproponowano Tadeusza Silarskiego, który został zaakceptowany jednomyślnie. Do Prezydium zaproponowano Jana Trelę, Jana Zalisza i Jana Kuczmę (zaakceptowani jednomyślnie). Na sekretarza Zebrania zaproponowano Bogumiłę Choroszy, również zaakceptowano jednomyślnie.

Ad. 2

Przewodniczący Zebrania Tadeusz Silarski przedstawił porządek obrad, który uczestnicy zebrania zaakceptowali bez uwag w głosowaniu jawnym.

Ad. 3

Kandydatami do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zaproponowanymi przez uczestników Walnego Zgromadzenia zostali Władysław Silarski, Aleksander Miejski i Andżelina Czubska-Stączek. Kandydaci jednomyślnie zostali zatwierdzeni przez Zgromadzonych. A. Czubska-Stączek została wybrana na przewodniczącą Komisji. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Józefa Ligę, Katarzynę Milasz oraz Andrzeja Waisa. Na przewodniczącego wybrano J. Ligę. Wszystkich członków Komisji uczestnicy zaakceptowali jednomyślnie.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej A. Czubska-Stączek na podstawie listy obecności, (liczba uczestników Zebrania 61 osób) stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia i upoważnienie do podejmowania uchwał.

Ad. 5

Regulamin Obrad przedstawił Prezes kadencji 2010 - 2014 Edgar Beneš. Poddany pod głosowanie Regulamin Obrad został jednomyślnie przyjęty przez uczestników Zgromadzenia.

Ad. 6

Prezes ustępującego Zarządu Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego. Edgar Beneš przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2014. Działalność Związku związana była głównie z realizacją programu hodowlanego dla bydła rasy simentalskiej, organizowaniem wystaw i promocji głównie wołowiny pochodzącej od bydła simentalskiego. Związek współpracował z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Europejską Federację Hodowców Bydła Simentalskiego i Światową Federacją, organizacjami których jest członkiem, dlatego też aktywnie uczestniczy w Kongresach i w Spotkaniach Zarządu. Edgar Beneš przedstawił zebranym bilans Związku za rok 2014. Podział dochodu za rok 2014. Zarząd wnosi o pokrycie strat z tytułu Udziału w Kongresie. Na koniec roku 2014 PZHBS zakończył stratą 75 037, 65 zł. Strata wynikła z niezakończonym jeszcze rozliczeniem wyjazdu do Kolumbii na Światowy Kongres Hodowców Bydła Simentalskiego.

Ad. 7

Na Walnym Zebraniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie za rok 2014, w którym podsumował działalność Zarządu w roku 2014, na zakończenie wnosząc o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad. 8

Po przedstawieniu sprawozdań przyjęto Uchwały: - o zatwierdzeniu Sprawozdania Rocznego Zarządu za rok 2014. W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto sprawozdanie Zarządu. - o zatwierdzeniu bilansu za rok 2014. W głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdzono bilans za rok 2014 - o podziale dochodu za rok 2014. W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę o podziale dochodu za rok 2014. - o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2014. Przy 1 głosie wstrzymującym pozostali członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2014.

Ad. 9

Wybory Zarządu Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego na kadencję 2015 - 2018.

Kandydatura Edgar Beneš. W związku z wybraniem tylko 1 kandydata zebrani członkowie uchwalili ( przy 1 głosie wstrzymującym) głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym Edgar Beneš uzyskał jednomyślnie (przy 1 wstrzymującym) poparcie członków na wybór Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego.

Kandydaci:

W głosowaniu jawnym przy 3głosach przeciwnych zezwolono na głosowanie. W wyniku głosowania tajnego do Zarządu PZHBS weszło 6 osób z najwyższą liczbą głosów:

Kandydaci:

W wyniku głosowania tajnego do Komisji Rewizyjnej weszli:

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni byli za poparciem kandydatów.

Wszyscy obecni jednomyślnie poparli kandydata w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 i 11

W trakcie Zebrania omówiono sprawę organizacji Światowego Kongresu Hodowców Bydła Simentalskiego w Polsce w 2016 roku. Włączenie Wystawy Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej do programu Kongresu, wytypowanie gospodarstw do zwiedzania, a także opracowanie programu turystycznego.

Ad. 12

Komisja Uchwał i Wniosków - przewodniczący Józef Liga

Głosowanie jawne jednomyślnie.

Głosowanie jawne jednomyślne.

Głosowanie jawne jednomyślnie.

Głosowanie jawne jednomyślnie.

Głosowanie jawne jednomyślnie.

Na Zakończenie ukonstytuował się Zarząd Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego na kadencję 2015 - 2018.

Komisja Rewizyjna:

członkowie

Na tym zebranie Zakończono.

Protokołowała: Bogumiła Choroszy

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl