POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Polski ZwiAzek hodowcÓw BydŁa simentalskiego
STATUT

 

Statut Polskiego Związku Hodowców Bydła Rasy Simentalsklej
ODRZECHOWA 2003 (jednolity tekst)

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ l

 1. Polski Związek Hodowców Bydła Rasy Simentalsklej z siedzibą w Odrzechowej, zwany dalej Związkiem jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją osób fizycznych i prawnych.
 2. Działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno - zawodowych orga­nizacjach rolników /Dz.U 7 Nr 32 i 45/
 3. Związek posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3

 1. Związek ma swoją siedzibę w pomieszczeniach Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki
 2. z/s w Odrzechowej
 3. Związek swoją działalnością obejmuje rejon występowania bydła simentalskiego.
 4. Związek może przystępować do:
  1. zrzeszeń, stowarzyszeń zootechnicznych i rolniczych na terenie kraju zgodnie z ich statutami.
  2. międzynarodowych organizacji hodowców i towarzystw zootechniczno-rolniczych
  3. z zachowaniem obowiązujących polskich przepisów prawnych

 

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania Związku

§ 4

 1. Podstawowym zadaniem Związku jest reprezentowanie interesów i obrona praw członków Związku
 2. Działalność zmierzająca do rozwoju doskonalenia bydła rasy simentalskiej.
 3. Podejmowanie działań związanych z hodowlą bydła, produkcją mleka i przetwórstwem mięsnym
 4. Przyjmowanie programów hodowlanych dotyczących bydło rasy simentalskiej i koordynowanie ich realizacji.
 5. Reprezentowanie Polskiej Hodowli Bydła simentalskiego na arenie międzynarodowej
 6. Związek powinien również świadczyć pomoc swoim członkom w organizacji zbytu zwierząt hodowlanych a w razie potrzeby także użytkowych, zaopatrzenia w środki produkcji oraz zbytu lub przetwórstwa produktów zwierzęcych.
 7. Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z hodowlą bydła i produkcją mleka

§ 5

Cel Związku będzie realizowany poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów hodowców bydła simentalskiego wobec władz, instytucji oraz organizacji.
 2. Udział w organizowaniu i realizacji regionalnych programów hodowlanych.
 3. Popularyzowanie pracy hodowlanej przez udział w organizowaniu wystaw i pokazów bydła.
 4. Prowadzenie doradztwa z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej.
 5. Współudział w organizacji zaopatrzenia członków Związku w zwierzęta hodowlane, sprzęt zootechniczny, pasze przemysłowe i inne specjalistyczne środki produkcji.
 6. Wspieranie rozwoju oceny wartości użytkowej bydła.
 7. Współdziałanie z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz rolnictwa oraz placówkami naukowymi, w tym także zagranicznymi.
 8. Realizację zadań z zakresu programu hodowlanego, oceny wartości użytkowej i hodowlanej na zlecenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
 9. Organizację pomocy dla członków Związku dotkniętych wypadkami losowymi, jeżeli na ten cel będą gromadzone środki finansowe.
 10. Organizowanie oraz nadzorowanie Funduszu wzajemnej Pomocy
 11. Współpraca z Fundacjami krajowymi i zagranicznymi świadczącymi pomoc na rzecz rolnictwa w tym w szczególności na rzecz hodowli bydła simentalskiego.
 12. Podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy warunków produkcji i hodowli bydła simentalskiego.
 13. Przedmiot działalności ( zgodnie z klasyfikacją PKD):
  1. 01.42.Z - Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt
  2. 01.21.Z - Chów i hodowla bydła
  3. 01.30.Z - Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt ( działalność mieszana)
  4. 15.71.Z - Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
  5. 51.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
  6. 51.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
  7. 74.14.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  8. 74.84.A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw

§ 6

 1. Związek może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Związek może podejmować wspólne przedsięwzięcia gospodarcze także z instytucjami lub organizacjami społecznymi pracującymi na rzecz rolnictwa, we wszystkich formach prawnych. Może tworzyć z tymi organizacjami spółki prawa handlowego i cywilnego.
 4. Związek może podejmować wspólne przedsięwzięcia gospodarcze z podmiotami zagranicznymi.

 

ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

 1. Członkiem Związku może zostać:
 2. Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bezpośrednio lub pośred­nio związana z hodowlą bydła simentalskiego, która współdziała w realizacji celów statutowych i zgłosi pisemną deklarację
 3. Osoba prawna bezpośrednio lub pośrednio związana z hodowlą bydła simentalskiego
 4. Inne osoby prawne, działające na rzecz hodowli bydła, przetwórstwa mleka, przetwórstwa mięsnego.
 5. Osoby prawne mogą być członkami na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Osoba prawna wyznacza swojego przedstawiciela na piśmie.
 7. Członkiem Związku może zostać cudzoziemiec po spełnieniu warunków punktu 1

§ 8

 1. Członków Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. O odmowie przyjęcia w poczet członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie, podając uzasadnienie.
 3. Kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia do Związku.

§ 9

Prawa członków Związku

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku.
 2. Współdecydowanie o sprawach Związku w zakresie określonym przez Statut
 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu oraz posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd,
 4. Ocena działalności Związku i jego Zarządu oraz zgłaszanie wniosków dotyczących tej działalności.
 5. Wgląd w sprawozdania, bilanse, protokoły i rejestry członków.
 6. Korzystanieze świadczeń Związku.

§ 10

Obowiązki członków Związku

 1. Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.
 2. Czynne uczestnictwo w pracach Związku i realizacji jego zadań statutowych.
 3. Płacenie ustalonych składek członkowskich
 4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 11

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Śmierci członka.
 3. Wyłączenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku działania na szkodę Związku.
 4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.
 5. Nie płacenia składek przez okres l roku

 

ROZDZIAŁ IV. Władze Związku

§ 12

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. komisja Rewizyjna
  3. Zarząd Związku
 2. Kompetencje i zasady działania władz określa Statut oraz regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie
 3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

§ 13

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie.
 2. Członek Walnego Zgromadzenia ma jeden głos.
 3. W przypadku przekroczenia liczby 200 członków, bądź z uwagi na rozległość terenu działania Związku najwyższą władzą jest Walne Zebranie Delegatów.
 4. Delegatów wybiera się w proporcji jeden delegat na 5 do 30 członków w zależności od liczby ogólnej członków Związku.
 5. Decyzję w sprawie zastosowania punktu 3 podejmuje Zarząd.
 6. Sprawy związane z organizacją wyboru delegatów zleca się Zarządowi.
 7. Kadencja delegatów trwa 4 lata

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku,
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej
  2. 20 % członków Związku
 3. Termin Zgromadzenia należy wyznaczyć nie później niż 6 tygodni od daty złożenia wniosku.
 4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członkowie powinni otrzymać co najmniej dwa tygodnie przed
 5. terminem;
 6. Członkowie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych w danym dniu

§ 15

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 1. Ustalanie kierunków i zakresu działania Związku
 2. Uchwalanie Statutu oraz jego zmian.
 3. Wybór i odwołanie: Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, jeżeli Walne Zgroma­dzenie nie postanowi każdorazowo inaczej.
 4. Ustalanie sposobu konstytuowaniasię Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Federacji, której Związek jest członkiem
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej działalności, zatwierdzanie planów rzeczowych l finansowych oraz ustalanie składek członkowskich.
 7. Coroczna ocena działalności Zarządu oraz udzielanie absoluto­rium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwalanie regulaminów działania Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od decyzji Zarządu.
 10. Ustalanie wysokości i sposobu pobierania składek członkowskich.
 11. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zrzeszeń związkowych lub innych organizacji oraz rezygnacji z przynależności do nich. W razie potrzeby w powyższych sprawach Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do podjęcia stosownych decyzji. Zarząd ma obowiązek powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o podjętej decyzji.
 12. Decyzje o podejmowaniu lub zaniechaniu działalności gospodarczej.
 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
 14. Do podjęcia uchwały w sprawie odwołania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków

§ 16

Zarząd Związku

 1. Zarząd Związku składa się z 7 osób.
 2. Prezydium Zarządu stanowią: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i jeden stały członek
 3. Związek i Zarząd reprezentowany jest na zewnątrz przez prezesa lub inną osobę przez niego wyznaczoną.

§ 17

Obowiązki Zarządu

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór i odwoływanie członków prezydium Zarządu
 3. Składanie sprawozdań z działalności Związku na Walnym Zgroma­dzeniu, udzielanie informacji i wyjaśnień Komisji Rewizyjnej.
 4. Kierowanie bieżącą działalnością w tym działalnością gospodarczą.
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
 6. Zatrudnianie pracowników okresowych lub stałych.
 7. Opracowanie projektów wewnętrznej organizacji Związku i projek­tów regulaminów.
 8. Organizowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 9. Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członka.
 10. Powiadamianie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu.
 11. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku trwałego, w tym także nieruchomości.
 12. Powoływanie i znoszenie na wniosek Prezydium Biura Związku
 13. Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydium Dyrektora Biura kierującego pracami biura oraz ustalenia dla niego zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych
 14. Powoływanie Rady Hodowlanej
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Prezesa Zarządu co najmniej raz w kwratale.

§ 18

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w odniesieniu do całokształtu działalności Związku i jego Zarządu, w tym także działalności gospodarczej.
 2. Komisja składa sprawozdania ze swoich prac na Walnym Zgromadzeniu i przedstawia wnioski w sprawie działalności statutowej oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz członkowie odpowiedzialni za działalność gospodarczą.
 5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego;
 6. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz w roku, obowiązkowo przed każdym Walnym Zgromadzeniem
 7. członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Związku, żądać wyjaśnień od Zarządu i członków Związku, zasięgać opinii członków oraz korzystać z opinii rzeczoznawców.

 

ROZDZIAŁ V. Majątek i fundusze Związku

§ 19

 1. Majątek i fundusze Związku stanowią:
  1. składki członkowskie
  2. darowizny, spadki i zapisy
  3. dochody z działalności gospodarczej
  4. wpłaty ofiarodawców publicznych, osób prawnych i fizycznych,
  5. nieruchomości i ruchomości
  6. Inne wpływy związane z działalnością Związku oraz dotacje.-
 2. Wysokość podstawowej składki członkowskiej określa uchwała Walnego Zgromadzenia
 3. Fundusze, o których mowa w pkt l mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań statutowych i nie można przeznaczyć ich do podziału między członków.
 4. Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku składają łącznie prezes oraz v-ce prezes Zarządu lub skarbnik
 5. Zarząd do składania oświadczeń w sprawach majątkowych może powołać pełnomocników

§ 20

Gospodarka finansowa jest jawna dla wszystkich członków Związku.

 

ROZDZIAŁ VI. Zmiana statutu

§ 21

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów obecnych członków.
 2. Zarząd Związku zobowiązany jest zgłosić uchwałę o zmianie Statutu w ciągu miesiąca od jej uchwalenia do właściwego Sądu Rejestrowego załączając protokół z Walnego Zgromadzenia.
 3. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisa­niem do rejestru sądowego.

§ 22

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Wal­nego Zgromadzenia podjętej na zwyczajnym lub specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy co najmniej 50 % frekwencji. Uchwałę zgłasza się do Sądu Rejestrowego.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać następujące postanowienia:
  1. wyznaczenie Komisji Likwidacyjnej, która przejmie prawa i obowiązki Zarządu do czasu zakończenia likwidacji.
  2. określenie terminu zakończenia likwidacji,
  3. określenie przeznaczenia majątku Związku.
 4. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie do Komisji Rewi­zyjnej i po uzyskaniu akceptacji tego sprawozdania składa wniosek o wykreślenie Związku z rejestru.

§ 23

W przypadku rozwiązania Związku przez Sąd, zarządza on jego likwidację i wyznacza likwidatora.

Statut niniejszy uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 03. czerwca 2003 r.

 

Powrót "O związku"

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl