POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Zapytania Polskiego ZwiĄzku HodowcÓw BydŁa Simentalskiego

Organizacja przedsiĘwziĘcia: MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO Z GÓRSKICH ŁĄK I PASTWISK

 

zamieszczono 13.08.2018

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY NA OrganizacjĘ przedsiĘwziĘcia: MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO Z GÓRSKICH ŁĄK I PASTWISK.

Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty została zrealizowana w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa określających zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno - Spożywczych, w celu realizacji zasady konkurencyjności, oraz eliminacji ewentualnych konfliktów interesów.

Komisja Przetargowa w składzie:

 1. Przewodniczący - Angelina Czubska-Stączek
 2. Członek - Andrzej Wais
 3. Członek - Katarzyna Milasz

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/7/2018 Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania pt.: "Organizacja przedsięwzięcia: MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO Z GÓRSKICH ŁĄK I PASTWISK, Komisja Przetargowa w ww. składzie osobowym przygotowała i przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane w dniu 18.07.2018 r. w formie elektronicznej do trzech potencjalnych Wykonawców (Oferentów):

Dodatkowo w dniu 17-07-2018 r. na stronie internetowej Beneficjenta http://www.simentale.pl/ zostało upublicznione zapytanie ofertowe, kolejno w dniu 25-07-2018 r. została upubliczniona zmiana treści zapytania ofertowego.

 

Beneficjent otrzymał niżej wskazane oferty:

Lp. Nazwa oferenta Data wpływu oferty Cena Liczba zorg. imprez Uzyskane punkty Wynik
1 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 25-07-2018 r. 206.640,00 zł 11 74 3 77
2 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia" w Warszawie 26-07-2018 r. 221.400,00 zł 19 69 5 74
3 Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej 30-07-2018 r. 161.000,00 zł 10 95 3 98

 

Kryterium wyboru oferty stanowi - cena 95 %, doświadczenie - 5 %.
Kryterium "cena" punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco:

Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco:

 

                                 cena oferty najtańszej
                      C =------------------------------- x 95
                                  cena oferty badanej

 

            liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez oferenta w czasie ostatnich 10 lat
    D = --------------------------------------------------------------------------------------- x 5
            najwyższa zadeklarowana przez oferentów wartość liczbowa wyk. przedsięwzięć

 

W dniu 02.08.2018 roku o godzinie 1100 w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego odbyła się publiczna sesja otwarcia i analizy ofert.

Członkowie Komisji złożyli odrębne pisemne oświadczenia (załączniki do protokołu) w przedmiocie braku powiązań Członków Komisji względem Oferentów, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Następnie Komisja przystąpiła do:

 1. oceny spełniania warunków stawianych Oferentom oraz podstaw wykluczenia Oferentów w przypadkach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 2. badania ofert pod kątem zgodności z treścią zapytania ofertowego,
 3. badania zachowania przez Oferentów terminów do składania ofert,

Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego i rachunkowego formularzy ofertowych oraz załączników do złożonych ofert:

1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert żaden z Oferentów nie został wykluczony z postępowania, gdyż wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych załączników do oferty i oświadczeń.
Nadto żadna z ofert nie została złożona przez osobę fizyczną, co oznacza, że ich analiza pod kontem przesłanek negatywnych z § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych - jest bezprzedmiotowa.

2. Komisja nie stwierdziła powodu do odrzucenia którejkolwiek z ofert.

Po zakończeniu badania złożonych ofert w zakresie wymogów formalnych Komisja Przetargowa stwierdza:

 1. Żadna z ofert nie została odrzucona.
 2. Nie wykluczono żadnego Oferenta.

Komisja proponuje Wybrać Wykonawcę który złożył Ofertę Nr 3, przesłana przez: Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej

 

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena - 95%, doświadczenie - 5%. Uzyskany wynik to 98 pkt. Jej treść jest zgodna z zapytaniem ofertowym, w związku, z czym nie podlega odrzuceniu, a Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

Wybrany Oferent wykazał wysokie doświadczenie - przedstawił dowód realizacji liczby podobnych przedsięwzięć o wartości nieodbiegającej znacząco od pozostałych oferentów.


Posiedzenie zakończono w dniu 02.08.2018 roku o godzinie 14.30.

 

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY NA Organizację przedsięwzięcia: MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO Z GÓRSKICH ŁĄK I PASTWISK

 

zamieszczono 25.07.2018

UWAGA

Wiadomość przewodnia do Oferentów:

 

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na sprostowanie oczywistej omyłki w treści zapytania ofertowego, a dotyczącej sposobu przyznawania punktacji w zakresie kryterium "doświadczenie" (błąd w algorytmie dotyczący zamiany licznika z mianownikiem)
- w załączeniu przesyłamy zmienioną treść zapytania ofertowego. Nadto w odniesieniu do oferentów będących osobami fizycznymi wymagamy złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. Wszelkie zmiany zaznaczono czcionką koloru czerwonego. Z uwagi na modyfikację zapytania ofertowego zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert. Prosimy o przedstawienie nowej oferty lub przesłanie informacji o podtrzymaniu treści dotychczas zgłoszonej oferty.

 

Zmienione pliki do pobrania

 

 

Zapytanie 1 z dnia 16.07.2018 z naniesionymi poprawkami z dnia 24.07.2018

Organizacja przedsiĘwziĘcia: MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO Z GÓRSKICH ŁĄK I PASTWISK

1. UBRANIA DLA HODOWCÓW

Opis przedmiotu zamówienia:

130 sztuk koszulek (po 2 sztuki dla wystawcy) szt., 65 sztuk spodni, koszulki w kolorze białym, spodnie (ogrodniczki) w kolorze czerwonym. Na koszulkach nadruk: jeden rękaw  logo PZHBS, drugi rękaw logo PFHBiPM na spodniach i koszulkach napis: „Dofinansowano z Funduszu Promocji Mleka” dla hodowców którzy będą brać udział w XIV Wystawie Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej w dniach 24-26 sierpnia 2018 r. Wymiary hodowców podamy w późniejszym terminie (do 06 sierpnia 2018 r.)

 

2. PLAKATY, ZAPROSZENIA NA WYSTAWĘ , KATALOGI ZWIERZĄT UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE, NAGRODY DLA HODOWCÓW, NAGRODY DLA MŁODYCH HODOWCÓW, STATUETKI, PUCHARY, DYPLOMY, GADŻETY

Opis przedmiotu zamówienia:

PLAKATY
Plakaty 150 sztuk, formatu A2 - wg. projektu dostarczonego przez zleceniodawcę (załącznik nr 1).

ZAPROSZENIA
Zaproszenia- 500 sztuk, formatu składane A4 - wg. projektu dostarczonego przez zleceniodawcę (załącznik nr 2).

KATALOGI
Katalogi formatu A5 90 stron,150 sztuk  z okładką kolorową z nadrukiem loga organizatorów

DYPLOMY
100 sztuk, formatu A4 wraz z miękkimi otwieranymi okładkami z nadrukiem logo Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego (wzór załącznik nr 3).

BANER o wymiarach 1m x 8m z zawartością: napis XIV Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego Rudawka Rymanowska 25-26 sierpień 2018, napisy "Dofinansowano z Funduszu Promocji Mleka i z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego oraz loga PZHBS i PFHBiPM

NAGRODY DLA ZDOBYWCÓW CZEMPIONÓW I WICECZEMPIONÓW
30 sztuk statuetek - wykonane w drewnie w kształcie mapy polski z zamieszczonym logo PZHBSim i PFHBiPM ora napisem XIV Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego oraz 100 lat Polskiej Hodowli Zwierząt Gospodarskich w Karpatach, wg. projektu organizatora,
o wymiarach 20 cm wysokość, 18 cm szerokość, 4 cm wysokość podstawy,  grubość 2 cm
– załącznik nr 4.
- 2 szarfy dla superczempionów w kolorach białym i czerwonym (rozłożonych podłużnie w dwóch pasach równej szerokości) szer. 18cm, dł. 300 cm.
- 10 szarf dla czempionów w kolorze granatowym szer.18 cm., dł. 300 cm
- 150 szt. flow w kolorze białoczerwonym  
Na wszystkich materiałów i nagrodach wymaga się umieszczenia napisów- Dofinansowano z: Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

 

3. OCHRONA WYSTAWY

Opis przedmiotu zamówienia:
Ochrona od  dnia 24.08.2018 r. (piątek) od. godz. 18:00 do dnia 27.08.2018 r. (poniedziałek) do godz. 8:00. Łączna liczba godzin pracy pracowników służb porządkowych – 486 roboczogodzin. Sporządzenie planu ochrony imprezy przez wykonawcę usługi. Pracownicy wykonujący ochronę powinni być przeszkoleni z zakresie służby informacyjnej i służby porządkowej. W załączniku nr 5 harmonogram pracy ochroniarzy).

 

4. BADANIA LEKARSKIE ZWIERZĄT UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE , NADZÓR WETERYNARYJNY

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zorganizuje pobranie od wszystkich wskazanych przez pracowników PFHBiPM sztuk bydła wytypowanych na wystawę krwi i prześle próbki do laboratorium oraz zleci badania w kierunku IBR/IPV oraz BVD. Na okres trwania wystawy tj. od 24-26 sierpnia 2018r. zatrudni 2 lekarzy weterynarii zaakceptowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, którzy sprawdzą dokumenty weterynaryjne sztuk przywiezionych na wystawę i czuwać będą nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz udzielać będą w razie potrzeby doraźnej pomocy.

 

5. WYNAJEM TERENU OKOŁO 20 000M2 WRAZ Z URZĄDZENIEM INFRASTRUKTURY W TYM: DOSTAWA ENERGII, WODY I PASZY DLA ZWIERZĄT, WYNAJEM I OBSŁUGA SANITARIATÓW, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE, UPORZĄDKOWANIE TERENU

Opis przedmiotu zamówienia:

WYNAJEM TERENU OKOŁO 20 000M2 WRAZ Z URZĄDZENIEM INFRASTRUKTURY W TYM: DOSTAWA ENERGII, WODY I PASZY DLA ZWIERZĄT
Wymaga się aby wykonawca dysponował terenem w Rudawce Rymanowskiej lub najbliższej okolicy o powierzchni co najmniej 50 000m2 na których możliwe będzie zlokalizowanie namiotów pod którymi staną zwierzęta, urządzone zostaną parkingi, infrastruktura sanitarna.  Wykonawca przygotuje co najmniej 105 stanowisk dla bydła oraz 15 budek dla cieląt. Ponadto zapewni wodę w ilości co najmniej 15m3 w ciągu 2 dni, oraz paszę objętościową i ściółkę dla zwierząt.

DOSTAWA ENERGII
Zapewnienie agregatów prądotwórczych o łącznej mocy 120 KWh w dniach 24-26 sierpnia 2018 r.

WYNAJEM I OBSŁUGA SANITARIATÓW
- wynajem koszy na śmieci poj.  120 l.  - 40 szt.
- wynajem kabin (przenośnych toalet z zamontowaną wewnątrz umywalką) -18 szt.
- serwis pośredni kabin w dniach 25 i 26 sierpnia 2018 r.
- zapewnienie dyżurów czystościowych
- serwis porządkowy i końcowy
- wynajem dwóch kontenerów prysznicowo-umywalkowych po 5 kabin w każdym.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Wynajem 2 karetek wraz z 2 osobowym zespołem ratowników medycznych w miejscu organizacji imprezy w terminie :
- sobota 25.08.2018 r. w godz. 10:00-20:00
- niedziela 26.08.2018 r. w godz. 10:00- 18:00
W godzinach od 20:00 w sobotę do 10:00 w niedzielę wymagany dyżur pod telefonem.

 

6. NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

Opis przedmiotu zamówienia:
Wynajem, montaż i demontaż wraz z bieżącą obsługą - realizacją dźwięku i oświetlenia miejsca realizacji przedsięwzięcia wskazanego w tytule.
Wykaz potrzebnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego dla potrzeb odbycia przedmiotowej imprezy:
Aparatura nagłaśniająca firmy o uznanej reputacji w postaci systemu wyrównywanego liniowo np. Adamson, Nexo, D&B, Electo Voice, Turbosound, JBL, L.Acousiuc., lub konwencjonalnego systemu MARTIN, Meyer, Turbosound, Electro Voice lub inny system tej samej klasy. Aparatura musi pokryć amfiteatralną widownię oraz teren z lewej, prawej i z tyłu sceny, na którym odbywać się będą zawody i pokazy jeździeckie. Niezbędne są mikrofony bezprzewodowe wysokiej klasy o dużym zasięgu. Aparatura oświetleniowa, wraz z niezbędnymi do zainstalowania konstrukcjami (kratownice, słupy ew. statywy o odpowiednim udźwigu i wysokości min. 5 m i długości min. 8 m)
Wykaz urządzeń które powinny być użyte do wykonania usługi:
10 x głowica MAC 700 lub odpowiednik, 10 x głowica typu Wasch LED JB A7 lub ROBE (dowolny wasch)
8 x głowica typu BEAM - Clay Paky, Sharpy, Elation.
8 x PC
2 x Hazer (Martin lub Unique)
1 x Follow spot 1200 lub 2000 W.
Mile widziane Sunnstrip Active, listwy LED, PAR LED.
W sobotę tj. 25.08.2018 r. odbędzie się projekcja znaków firmowych. Zleceniodawca ma pobrać i wykonać GOBA do posiadanych urządzeń (8 szt.) - każde inne Gobo. Moc projektorów do celów prezentacji znaków firmowych nie może być mniejsza jak 2000W na żarówce wyładowczej.
Wynajem, montaż i demontaż wraz z bieżącą obsługą akustyka aparatura nagłaśniająca na scenie głównej, ringu oraz w miejscu promocji mięsa wołowego. Typ i marka aparatury jak w zestawieniu powyżej.
Gotowość wszystkich punktów: 25.08.2018 r. (sobota) godz. 8:00, 26.08.2018 r. (niedziela) godz. 7:00.
Zakończenie przewidywane jest: 25.08.2018 r. ok. godz. 24:00, 26.08.2018 r. ok  godz. 20:00.
Wykonawca zamówienia zapozna się z ewentualnymi  riderami technicznymi występujących zespołów.

 

7. WYNAJEM NAMIOTÓW WYSTAWOWYCH, RINGU, TRYBUN

NAMIOTY WYSTAWOWE
Wynajem hali namiotowej wraz z montażem i demontażem w miejscu organizacji imprezy w dniach 24 - 26.08.2018 r.
Wymiary hali namiotowej 15x100m i wysokości 3 m na ścianie bocznej.
Hala przeznaczona ma być w :
- I części ( 15x70m) na stanowiska dla 100 sztuk bydła,
- II części (15x30m) na ring oceny zwierząt i trybuny dla publiczności.
Hala z oświetleniem technicznym, bez podłogi.

STANOWISKA DLA BYDŁA
Wykonanie co najmniej 100 stanowisk uwięziowych dla bydła o szer. min. 110 cm. i dł. 250 cm. (konstrukcja metalowa), oraz wykonanie 5 stanowisk dla mamek z cielętami o powierzchni co najmniej 5 m2 każde. Zapewnienie sprzętu do dojenia krów oraz schładzalnika mleka na minimum 1200 l.

TRYBUNY
Wynajem wraz z montażem i demontażem trybun dla około 150 osób zlokalizowanych w namiocie ringu oceny zwierząt.

RING
Ring o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 zabezpieczony metalowymi barierkami. Cała powierzchnia pokryta trocinami o grubości co najmniej 10 cm.

 

8. ZORGANIZOWANIE WYŻYWIENIA DLA HODOWCÓW, GOŚCI I OBSŁUGI

Organizator zapewni możliwość realizacji bloczków żywieniowych, będących w posiadaniu 130 osób, o wartości 100 zł/osobę/2 dni (w nominałach po 5 zł) - w co najmniej 3 różnych konkurencyjnych wobec siebie punktach gastronomicznych. Realizacja bloczków musi być możliwa w dowolnie wybranym czasie przez hodowcę lub organizatora w godzinach od 800 do 2200

 

Termin wykonania zamówienia - od dnia 2 sierpnia do 27 sierpnia 2018 r.

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy oświadczą, iż:

 • 1) posiadają uprawnienia lub posługują się podmiotami posiadającymi uprawnienia do wykonywania działalności objętej zakresem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawią wykaz dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć o analogicznym zakresie i charakterze z ostatnich 10 lat,
 • 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie posiadamy zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny i doświadczenia usługodawcy

 • - cena - 95%
 • doświadczenie -5%

Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco:

 

                                 cena oferty najtańszej
                      C =------------------------------- x 95
                                  cena oferty badanej

 

            liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez oferenta w czasie ostatnich 10 lat
    D = --------------------------------------------------------------------------------------- x 5
            najwyższa zadeklarowana przez oferentów wartość liczbowa wyk. przedsięwzięć

 

3. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego pod adresem: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn lub pocztą elektroniczną: benes@onet.pl, simentale@simentale.pl do dnia 01.08.2018 r. (środa).

4. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 02.08.2018 r. (czwartek).

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte i podlegają odrzuceniu.

6. Termin związania ofertą: 5 dni. W tym terminie zostanie zawarta umowa opracowana w oparciu o treść wyłonionej oferty.

7. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i dostawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego i nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający może dokonać zmian lub odwołać warunki udziału w postępowaniu przed upływem terminu do składania ofert.

9. Oferent wraz z ofertą powinien dostarczyć dokument poświadczający prawo do dysponowania gruntem, a także dokument wykazujący umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentacji podmiotu, w którego imieniu oferta została złożona.

10. Oferent będący osobą fizyczną zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego oświadczenia według wzoru z załącznika.

 

Pliki do pobrania (uaktualnione z dnia 24.07.2018)

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl