POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Zapytania Polskiego ZwiĄzku HodowcÓw BydŁa Simentalskiego

Organizacja przedsiĘwziĘcia: SIMENTAL - PRZYSZŁOŚCIA POLSKIEJ HODOWLI

 

zamieszczono 23.07.2019

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY NA OrganizacjĘ przedsiĘwziĘcia: SIMENTAL-PRZYSZŁOŚCIĄ POLSKIEJ HODOWLI

Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty została zrealizowana w trybie przetargu, o którym mowa w art. 70 1 - 70 5 Kodeksu cywilnego, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa określających zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych, w celu realizacji zasady konkurencyjności, oraz eliminacji ewentualnych konfliktów interesów. Komisja Przetargowa w składzie:

Komisja Przetargowa w składzie:

  1. Przewodniczący - Angelina Czubska-Stączek
  2. Członek - Andrzej Wais
  3. Członek - Katarzyna Milasz

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/7/2019 Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania pt.:
"
Organizacja przedsięwzięcia: SIMENTAL-PRZYSZŁOŚCIĄ POLSKIEJ HODOWLI , Komisja Przetargowa w ww. składzie osobowym przygotowała i przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu, o którym mowa w art. 70 1 - 70 5 Kodeksu cywilnego, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane w dniu 11.07.2019 r. w formie elektronicznej do czterech potencjalnych Wykonawców (Oferentów):

Dodatkowo w dniu 11-07-2019 r. na stronie internetowej Beneficjenta http://www.simentale.pl/ zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Beneficjent otrzymał niżej wskazane oferty:

Lp. Nazwa oferenta Data wpływu oferty Cena Liczba zorg. imprez Uzyskane punkty Wynik
1 Zakłady Mięsne Jasiołka, Dukla 12.07.2019 r. 209.100,00 zł Brak załącznika - - -
4 Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej 19.07.2019 r. 150.000,00 zł 11 95 5 100

 

Kryterium wyboru oferty stanowi - cena 95 %, doświadczenie - 5 %.
Kryterium "cena" punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco:

Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco:

 

                                 cena oferty najtańszej
                      C =------------------------------- x 95
                                  cena oferty badanej

 

            liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez oferenta w czasie ostatnich 10 lat
    D = --------------------------------------------------------------------------------------- x 5
            najwyższa zadeklarowana przez oferentów wartość liczbowa wyk. przedsięwzięć

 

W dniu 23 lipca 2019 roku o godzinie 11 00 w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego odbyła się publiczna sesja otwarcia i analizy ofert.

Członkowie Komisji złożyli odrębne pisemne oświadczenia (załączniki do protokołu)
w przedmiocie braku powiązań Członków Komisji względem Oferentów, o których mowa
w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Następnie Komisja przystąpiła do:

  1. oceny spełniania warunków stawianych Oferentom oraz podstaw wykluczenia Oferentów w przypadkach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
  2. badania ofert pod kątem zgodności z treścią zapytania ofertowego,
  3. badania zachowania przez Oferentów terminów do składania ofert,

Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego i rachunkowego formularzy ofertowych oraz załączników do złożonych ofert:

1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert żaden z Oferentów nie został wykluczony
z postępowania, gdyż wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych załączników do oferty i oświadczeń.

Nadto żadna z ofert nie została złożona przez osobę fizyczną, co oznacza, że ich analiza pod kontem przesłanek negatywnych z § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – jest bezprzedmiotowa.

2. Komisja stwierdziła wystąpienie przesłanki uzasadniającej odrzucenie oferty złożonej przez Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli – „JK” Sp. z o.o. - z powodu niezgodności
z treścią zapytania ofertowego (niekompletności). Oferent nie przedstawił dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania gruntem wykorzystanym na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Jedynie dla porządku Komisja stwierdza, iż do oferty nie dołączono dokumentu (odpis z KRS), z którego wynikałoby udzielenie i ujawnienie w stosownym Rejestrze faktu ustanowienia prokury przed datą opracowania i złożenia oferty, nadto nie przedstawiono wykazu uprzednio wykonanych imprez o podobnym charakterze.

Po zakończeniu badania złożonych ofert w zakresie wymogów formalnych Komisja Przetargowa stwierdza:

  1. Nie wykluczono żadnego Oferenta .
  2. Oferta złożona przez Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli – „JK” Sp. z o.o. została odrzucona.
  3. Komisja proponuje Wybrać Wykonawcę który złożył Ofertę Nr 2, przesłana przez : Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej
  4. Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena - 95%, doświadczenie – 5%. Uzyskany wynik to 100 pkt. Jej treść jest zgodna z zapytaniem ofertowym, w związku, z czym nie podlega odrzuceniu, a Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

Wybrany Oferent wykazał wysokie doświadczenie – przedstawił dowód realizacji liczby podobnych przedsięwzięć o wartości nieodbiegającej znacząco od pozostałych oferentów.


Dodatkowo Komisja stwierdza, iż zgodnie z Zasadami Obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno- Spożywczych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2019/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 23.01.2019 r. – upublicznienie zapytania ofertowego i otrzymanie przez Beneficjenta tylko jednej ważnej oferty pozwala na przyjęcie, że procedura konkurencyjnego wyboru wykonawcy została zrealizowana.

Posiedzenie zakończono w dniu 23 lipca 2019 roku o godzinie 14.30.

Odrzechowa, dnia 23 lipca 2019 roku.

 

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY NA Organizację przedsięwzięcia: MLEKO I MIĘSO OD BYDŁA SIMENTALSKIEGO Z GÓRSKICH ŁĄK I PASTWISKpowrót

 

Organizacja przedsiĘwziĘcia: SIMENTAL - PRZYSZŁOŚCIA POLSKIEJ HODOWLI

 

Zapytanie 2 z dnia 11.07.2019

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, Odrzechowa 1,
38-530 Zarszyn zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja przedsiĘwziĘcia: SIMENTAL - PRZYSZŁOŚCIA POLSKIEJ HODOWLI

 

1. UBRANIA DLA HODOWCÓW

Opis przedmiotu zamówienia:

130 sztuk koszulek (po 2 sztuki dla wystawcy) szt., 65 sztuk spodni, koszulki w kolorze białym, spodnie (ogrodniczki) w kolorze czerwonym. Na koszulkach nadruk: jeden rękaw logo PZHBS, drugi rękaw logo PFHBiPM na spodniach i koszulkach napis: „Dofinansowano z Funduszu Promocji Mleka” dla hodowców którzy będą brać udział w XV Wystawie Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej w dniach 23-25 sierpnia 2019 r. Wymiary hodowców podamy w późniejszym terminie (do 09 sierpnia 2019 r.)

 

2. PLAKATY, ZAPROSZENIA NA WYSTAWĘ , KATALOGI ZWIERZĄT UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE, NAGRODY DLA HODOWCÓW, NAGRODY DLA MŁODYCH HODOWCÓW, STATUETKI, PUCHARY, DYPLOMY, GADŻETY

Opis przedmiotu zamówienia:

PLAKATY
Plakaty 150 sztuk, formatu A2 - wg. projektu dostarczonego przez zleceniodawcę (załącznik nr 1).

ZAPROSZENIA
Zaproszenia- 500 sztuk, formatu składane A4 - wg. projektu dostarczonego przez zleceniodawcę (załącznik nr 2).

KATALOGI
Katalogi formatu A5 90 stron,150 sztuk z okładką kolorową z nadrukiem loga organizatorów

DYPLOMY
100 sztuk, formatu A4 wraz z miękkimi otwieranymi okładkami z nadrukiem logo Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego (wzór załącznik nr 3)

NAGRODY DLA ZDOBYWCÓW CZEMPIONÓW I WICECZEMPIONÓW
30 sztuk statuetek która łączna wartość będzie mieścić się w przedziale 4-5% całości zamówienia z zamieszczonym logo PZHBSim i PFHBiPM ora napisem XV Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą minimum trzech projektów statuetek. Wybór konkretnego projektu nastąpi w treści zawartej umowy.
- 2 szarfy dla superczempionów w kolorach białym i czerwonym (rozłożonych podłużnie w dwóch pasach równej szerokości) szer. 18cm, dł. 300 cm
- 10 szarf dla czempionów w kolorze granatowym szer.18 cm., dł. 300 cm
- 150 szt. flow w kolorze białoczerwonym 
Na wszystkich materiałów i nagrodach wymaga się umieszczenia napisów- Dofinansowano z: Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

3. OCHRONA WYSTAWY

Opis przedmiotu zamówienia:
Ochrona od dnia 23.08.2019 r. (piątek) od. godz. 18:00 do dnia 26.08.2019 r. (poniedziałek) do godz. 8:00. Łączna liczba godzin pracy pracowników służb porządkowych – 486 roboczogodzin. Sporządzenie planu ochrony imprezy przez wykonawcę usługi. Pracownicy wykonujący ochronę powinni być przeszkoleni z zakresie służby informacyjnej i służby porządkowej. ( W załączniku nr 4 harmonogram pracy ochroniarzy).

 

4. BADANIA LEKARSKIE ZWIERZĄT UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE , NADZÓR WETERYNARYJNY

Opis przedmiotu zamówienia:

Wymaga się aby wykonawca dysponował terenem w Rudawce Rymanowskiej lub najbliższej okolicy o powierzchni co najmniej 50 000m 2 na których możliwe będzie zlokalizowanie namiotów pod którymi staną zwierzęta, urządzone zostaną parkingi, infrastruktura sanitarna. Wykonawca przygotuje co najmniej 105 stanowisk dla bydła oraz 15 budek dla cieląt. Ponadto zapewni wodę w ilości co najmniej 15m 3 w ciągu 2 dni, oraz paszę objętościową i ściółkę dla zwierząt

 

5. WYNAJEM TERENU OKOŁO 50 000M 2 WRAZ Z URZĄDZENIEM INFRASTRUKTURY W TYM: DOSTAWA ENERGII, WODY I PASZY DLA ZWIERZĄT, WYNAJEM I OBSŁUGA SANITARIATÓW, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE, UPORZĄDKOWANIE TERENU

Opis przedmiotu zamówienia:

WYNAJEM TERENU OKOŁO 50 000M2 WRAZ Z URZĄDZENIEM INFRASTRUKTURY W TYM: DOSTAWA ENERGII, WODY I PASZY DLA ZWIERZĄT
Wymaga się aby wykonawca dysponował terenem w Rudawce Rymanowskiej lub najbliższej okolicy o powierzchni co najmniej 50 000m2 na których możliwe będzie zlokalizowanie namiotów pod którymi staną zwierzęta, urządzone zostaną parkingi, infrastruktura sanitarna.  Wykonawca przygotuje co najmniej 105 stanowisk dla bydła oraz 15 budek dla cieląt. Ponadto zapewni wodę w ilości co najmniej 15m3 w ciągu 2 dni, oraz paszę objętościową i ściółkę dla zwierząt.

DOSTAWA ENERGII
Zapewnienie agregatów prądotwórczych o łącznej mocy 120 KWh .

WYNAJEM I OBSŁUGA SANITARIATÓW
- wynajem koszy na śmieci poj. 120 l. - 40 szt.
- wynajem kabin (przenośnych toalet z zamontowaną wewnątrz umywalką) -20 szt.
- serwis pośredni kabin w dniach 24 i 25 sierpnia 2019 r.
- zapewnienie dyżurów czystościowych
- serwis porządkowy i końcowy

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Wynajem 2 karetek wraz z 2 osobowym zespołem ratowników medycznych w miejscu organizacji imprezy w terminie:
- sobota 24.08.2019 r. w godz. 10:00-20:00
- niedziela 25.08.2019 r. w godz. 10:00- 18:00

W godzinach od 20:00 w sobotę do 10:00 w niedzielę wymagany dyżur pod telefonem

 

6. NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

Opis przedmiotu zamówienia:
Wynajem, montaż i demontaż wraz z bieżącą obsługą - realizacją dźwięku i oświetlenia miejsca realizacji przedsięwzięcia wskazanego w tytule.

Wykaz potrzebnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego dla potrzeb odbycia przedmiotowej imprezy:
Aparatura nagłaśniająca firmy o uznanej reputacji w postaci systemu wyrównywanego liniowo np. Adamson, Nexo, D&B, Electo Voice, Turbosound, JBL, L.Acousiuc., lub konwencjonalnego systemu MARTIN, Meyer, Turbosound, Electro Voice lub inny system tej samej klasy. Aparatura musi pokryć amfiteatralną widownię oraz teren z lewej, prawej i z tyłu sceny, na którym odbywać się będą zawody i pokazy jeździeckie. Niezbędne są mikrofony bezprzewodowe wysokiej klasy o dużym zasięgu. Aparatura oświetleniowa, wraz z niezbędnymi do zainstalowania konstrukcjami (kratownice, słupy ew. statywy o odpowiednim udźwigu i wysokości min. 5 m i długości min. 8 m)

Wykaz urządzeń które powinny być użyte do wykonania usługi:
10 x głowica MAC 700 lub odpowiednik, 10 x głowica typu Wasch LED JB A7 lub ROBE (dowolny wasch)
8 x głowica typu BEAM - Clay Paky, Sharpy, Elation.
8 x PC
2 x Hazer (Martin lub Unique)
1 x Follow spot 1200 lub 2000 W.
Mile widziane Sunnstrip Active, listwy LED, PAR LED.

W sobotę tj. 24.08.2019 r. odbędzie się projekcja znaków firmowych. Zleceniodawca ma pobrać i wykonać GOBA do posiadanych urządzeń (8 szt.) - każde inne Gobo. Moc projektorów do celów prezentacji znaków firmowych nie może być mniejsza jak 2000W na żarówce wyładowczej.

Wynajem, montaż i demontaż wraz z bieżącą obsługą akustyka aparatura nagłaśniająca na scenie głównej, ringu oraz w miejscu promocji mięsa wołowego. Typ i marka aparatury jak w zestawieniu powyżej.

Gotowość wszystkich punktów: 24.08.2019 r. (sobota) godz. 8:00, 25.08.2019 r. (niedziela) godz. 7:00.

Zakończenie przewidywane jest: 24.08.2019 r. ok. godz. 24:00, 25.08.2019 r. ok godz. 20:00.

Wykonawca zamówienia zapozna się z ewentualnymi riderami technicznymi występujących zespołów.

 

7. WYNAJEM NAMIOTÓW WYSTAWOWYCH, RINGU, TRYBUN

NAMIOTY WYSTAWOWE
Wynajem hali namiotowej wraz z montażem i demontażem w miejscu organizacji imprezy w dniach 23 - 25.08.2019 r.

Wymiary hali namiotowej 15x100m i wysokości 3 m na ścianie bocznej.

Hala przeznaczona ma być w :
- I części ( 15x70m) na stanowiska dla 100 sztuk bydła,
- II części (20x20m) na ring oceny zwierząt i trybuny dla publiczności.

Hala z oświetleniem technicznym, bez podłogi

STANOWISKA DLA BYDŁA
Wykonanie co najmniej 100 stanowisk uwięziowych dla bydła o szer. min. 110 cm. i dł. 250 cm. (konstrukcja metalowa), oraz wykonanie 5 stanowisk dla mamek z cielętami o powierzchni co najmniej 5 m 2 każde. Zapewnienie sprzętu do dojenia krów oraz schładzalnika mleka na minimum 1200 l .

TRYBUNY
Wynajem wraz z montażem i demontażem trybun dla około 150 osób zlokalizowanych w namiocie ringu oceny zwierząt .

RING
Ring o powierzchni nie mniejszej niż 200 m 2 zabezpieczony metalowymi barierkami. Cała powierzchnia pokryta trocinami o grubości co najmniej 10 cm.

 

8. ZORGANIZOWANIE WYŻYWIENIA DLA HODOWCÓW, GOŚCI I OBSŁUGI

Organizator zapewni możliwość realizacji bloczków żywieniowych, będących w posiadaniu 130 osób, o wartości 100 zł/osobę/2 dni (w nominałach po 5 zł) - w co najmniej 3 różnych konkurencyjnych wobec siebie punktach gastronomicznych. Realizacja bloczków musi być możliwa w dowolnie wybranym czasie przez hodowcę lub organizatora w godzinach od 8:00 do 22:00

 

Termin wykonania zamówienia - od dnia 01 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy oświadczą, iż:

 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny i doświadczenia usługodawcy

Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco:

 

                                 cena oferty najtańszej
                      C =------------------------------- x 95
                                  cena oferty badanej

 

            liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez oferenta w czasie ostatnich 10 lat
    D = --------------------------------------------------------------------------------------- x 5
            najwyższa zadeklarowana przez oferentów wartość liczbowa wyk. przedsięwzięć

 

3. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego pod adresem: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn lub pocztą elektroniczną: benes@onet.pl, simentale@simentale.pl do dnia 22.07.2019 r. (poniedziałek). .

4. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 23.07.2019 r. (wtorek) .

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte i podlegają odrzuceniu.

6.Termin związania ofertą: 5 dni. W tym terminie zostanie zawarta umowa opracowana w oparciu o treść wyłonionej oferty.

7. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i dostawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego i nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający może dokonać zmian lub odwołać warunki udziału w postępowaniu przed upływem terminu do składania ofert.

9. Oferent wraz z ofertą powinien dostarczyć dokument poświadczający prawo do dysponowania gruntem, a także dokument wykazujący umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentacji podmiotu, w którego imieniu oferta została złożona

10. Oferent będący osobą fizyczną zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego oświadczenia według wzoru z załącznika.

 

Pliki do pobrania

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl