POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Zapytania Polskiego ZwiĄzku HodowcÓw BydŁa Simentalskiego

Zadanie wsparte z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

 

Kampania promocyjno-informacyjna dot. miĘsa woŁowego rasy simentalskiej w mediach spoŁecznoŚciowych

zamieszczono 29.12.2020

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa określających zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno - Spożywczych, w celu realizacji zasady konkurencyjności, oraz eliminacji ewentualnych konfliktów interesów, na zadania przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej mięsa wołowego rasy simentalskiej w popularnych mediach społecznościowych w ramach zadania pn.: „Kampania promocyjno-informacyjna dot. mięsa wołowego rasy simentalskiej w mediach społecznościowych”.

 

1. Słowniczek.

1.1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym jest mowa o:

1.1.1. cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust. i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);

1.1.2. najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia;

1.1.3. Usługodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

1.1.4. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn.

 

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego,

Odrzechowa 1,

38-530 Zarszyn

Telefon: +48 13 4671172,

Fax: +48 13 4359120

E-mail: simentale@simentale.pl

Adres strony internetowej: www.simentale.pl

NIP: 687-143-57-44

Regon: 370267417

 

3. Tryb udzielenia zamówienia.

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa określających zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno - Spożywczych, w celu realizacji zasady konkurencyjności, oraz eliminacji ewentualnych konfliktów interesów.

3.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Usługodawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.3. Rodzaj zamówienia: usługa.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie zadań promocyjnych i informacyjnych dotyczących mięsa wołowego rasy simentalskiej w popularnych mediach społecznościowych:

1) Utworzenie strony www zadania

Zostanie utworzona profesjonalna strona internetowa – wymagane działania to:

Rejestracja domeny, stworzenie strony www, stworzenie powiązanego ze stroną konta na Facebooku, stworzenie konta promocyjnego na Google Ads, zredagowanie tekstów na stronę www i na stronę Facebooka, stworzenie logo i kilku grafik.

Funkcjonalności strony internetowej:

 RWD (strona responsywna),

 slidery,

 galerie zdjęć,

 możliwość zagnieżdżania video,

 system zarządzania treścią (CMS),

 możliwość dodawania aktualności / wpisów o charakterze bloga.

Struktura strony internetowej (sekcje tematyczne i podstrony w ramach każdej z nich) - ok. 7 głównych sekcji tematycznych, w każdej ok. 3-5 zakładek / podsekcji / podstron. Każda z podstron - objętościowo orientacyjnie 1 strona maszynopisu (1800 znaków ze spacjami):

 Aktualności.

 Związek Hodowców Bydła Simentalskiego:

 Bydło simentalskie:

 Hodowla:

 Działalność promocyjna PZHBSim:

 Sprzedam - kupię.

 Galeria Hodowców.

 

2) Produkcja 6 krótkich (3 minutowych, filmów reklamowych, które będą wykorzystywane w kampanii na Facebooku i na YouTube, mających na celu upowszechnienie informacji dot. mięsa wołowego rasy simentalskiej.

Zostaną wyprodukowane krótkie dynamiczne filmy, z precyzyjnym przekazem – takie jakie są najchętniej i najczęściej oglądane przez użytkowników ww. mediów społecznościowych.

Tematy filmów są następujące:

1. Rys historyczny rasy bydła simentalskiego (BS).

2. XXI Kongres Światowej Federacji Bydła Simentalskiego, Rudawka Rymanowska 2016.

3. Krajowe Wystawy Bydła Simentalskiego (15 wystaw).

4. Cechy użytkowe bydła simentalskiego - mięso: wartość opasowa i rzeźna.

5. Rola przeżuwaczy - bydła w utrzymaniu bioróżnorodności cennych przyrodniczo regionów Polski.

6. Walory kulinarne mięsa, przetwórstwo lokalne/regionalne, produkty regionalne.

 

3) Roczna kampania promocyjna na Facebooku

W ramach zadania na koncie Facebook zostanie uruchomiona kampania reklamowa w ramach której zostanie umieszczonych 6 płatnych postów reklamowych miesięcznie przez 12 miesięcy (post - wiadomość, informacja wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie wypowiedź), przy pomocy których przy minimalnym założeniu osiągnie się ok. 20 tys. wyświetleń miesięcznie. Strona na Facebooku będzie też formą fanpage’a, który klienci „polubiają”.

 

4) Roczna kampania promocyjna na Google Ads

W ramach zadania zostaną umieszczone 2 stałe banery miesięcznie + kilka reklam kierunkowych, przy pomocy których materiały promocyjne wołowiny dotrą do 60-70 tys. odbiorców miesięcznie.

Promocja wołowiny będzie wyświetlana w Polsce przez 1 rok, a kierowana będzie do następujących grup docelowych: hodowcy bydła, gastronomia, konsumenci wołowiny, w tym dzieci i młodzież. Poprzez wybrane platformy internetowe wyświetlane informacje – promocja wołowiny – powinny dotrzeć precyzyjnie do wybranych odbiorców.

Ponadto w ramach zamówienia przewidziano sfinansowanie:

‐ opieki merytorycznej nad tworzeniem postów, pisanie tekstów fachowych, opieki fotograficznej, konsultacje biologiczne, gastronom;

‐ administrowanie stroną www, kontem na Facebooku, kontem Google Ads, redagowanie tekstów pod kątem reklam, zamieszczanie reklam i filmików, rozliczanie reklam przez 12 miesięcy.

Łącznie kampanią promocyjną powinno zostać objętych 2400 tys. osób.

 

4.1. Warunki realizacji zamówienia:

4.1.1. Terminy realizacji

Termin realizacji zadania od stycznia 2021 do grudnia 2021 – 1 rok.

4.1.2. Usługodawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wytworzonych produktów i utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia.

4.1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W przypadku, gdy Usługodawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do formularza oferty, będącego integralną częścią zapytania ofertowego.

4.1.4. Usługodawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami. Usługodawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

4.1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.

4.5. Oryginał zapytania ofertowego podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej http://www.simentale.pl/zapytania.html

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Usługodawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Usługodawców, którzy:

5.1.1. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Usługodawcy, a Usługodawcą, polegające w szczególności na:

5.1.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

5.1.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

5.1.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

5.1.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

5.1.2. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych usługodawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 5.1.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

5.1.4. należące do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Usługodawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Usługodawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.2.1. Usługodawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty.

5.2.2. Usługodawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty.

5.3. Usługodawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Usługodawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

5.4. Przepisy dotyczące Usługodawcy stosuje się odpowiednio do Usługodawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia tych Usługodawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia wskazane w pkt

5.1. Ofertę Usługodawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.6. Żaden z Usługodawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ani wszyscy ci Usługodawcy wspólnie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w pkt. 5.1.

5.7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w pkt. 5.1.4, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Usługodawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Usługodawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

5.8. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

5.8.1. Usługodawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Usługodawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy.

5.8.2. Usługodawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

5.8.3. Wszelka korespondencja z Usługodawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

5.9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Usługodawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem musi być zmieszczony podpis (podpisy), które winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Usługodawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Usługodawców uznaje się:

5.9.1. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych;

5.9.2. osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;

5.9.3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Usługodawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;

5.9.4. w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Usługodawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Usługodawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę;

5.9.5. w przypadku Usługodawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Usługodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczać Usługodawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów.

 

6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; wzór stanowi Zał. Nr 1 do formularza oferty.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Usługodawca zobowiązany jest złożyć:

6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór stanowi Zał. Nr 2 do formularza oferty.

6.2.2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych): wzór stanowi Zał. Nr 3 do formularza oferty.

6.3. W przypadku, gdy Usługodawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Usługodawcę. W przypadku Usługodawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Usługodawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Usługodawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Usługodawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np., jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości).

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Usługodawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Usługodawcami

7.1. W niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Usługodawca przekazują pisemnie lub elektroniczne. Za formę elektroniczną uważa się dokumenty pisane przez upoważnioną lub upełnomocnioną do występowania w imieniu Usługodawcy osobę/osoby, zeskanowane i przesłane na wskazany e-mail jako załączniki. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dane teleadresowe Zamawiającego zostały podane w pkt. 2 zapytania ofertowego.

7.2. Usługodawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpływa po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

7.4. Zamawiający zamieszcza treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Usługodawców.

7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania i otwarcia ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza na stronie, na której zapytanie ofertowe jest udostępnione.

7.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy uwzględnieniu zapisów pkt. 7.1 powyżej.

7.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7.9. Osoba uprawniona do kontaktu z Usługodawcami: Władysław Brejta tel. +48 13 4671172, e-mail: simentale@simentale.pl

7.10. Sposób porozumiewania się:

7.10.1. pisemnie: Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, Odrzechowa 1 38-530 Zar

szyn

7.10.2. drogą elektroniczną: simentale@simentale.pl

7.10.3. telefonicznie: +48 13 4671172.

 

8. Termin związania ofertą

8.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8.2. Usługodawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Usługodawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.

 

9. Opis sposobu przygotowywania ofert

9.1. Usługodawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

9.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Usługodawcę według postanowień niniejszego zapytania ofertowego.

9.4. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz Oferty” i jego załączników, stanowiących integralną część zapytania ofertowego.

9.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub elektronicznej.

9.6. Zamawiający wymaga,

 w przypadku składania oferty w wersji papierowej: aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Usługodawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem musi być zmieszczony podpis (podpisy), które winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Usługodawcy lub czytelnym podpisem.

 w przypadku ofert składanych elektronicznie Zamawiający wymaga aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Usługodawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) musi być zmieszczony podpis (podpisy), które winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Usługodawcy lub czytelnym podpisem. Wszystkie ponumerowane strony oferty wraz z załącznikami powinny zostać zeskanowane jako jeden dokument.

9.7. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nie oznaczonej wyraźnie i nie zaadresowanej zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

9.9. Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomieni o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10.2 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.10. Oferty wraz z ich otwarciem stają się jawne z następującym zastrzeżeniem. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Usługodawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli Usługodawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje, należy umieścić w odrębnej kopercie lub oddzielnym zeskanowanym dokumencie oznaczonej/oznaczonym napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Usługodawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy) adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla potrzeb kontroli lub rozliczenia przedmiotowego zamówienia, dokonywane przez osoby lub podmioty do tego upoważnione, zastrzega sobie możliwość ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile zajdzie taka konieczność.

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Oferty należy przesłać do dnia 07.01.2021 r. do godziny 1200 w formie pisemnej na adres:

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego Odrzechowa 1 38-530 Zarszyn

lub formie elektronicznej na adres e-mail: simentale@simentale.pl

 Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt. 10.1 zapytania ofertowego oraz posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej mięsa wołowego rasy simentalskiej w popularnych mediach społecznościowych w ramach zadania pn.: „Kampania promocyjno-informacyjna dot. mięsa wołowego rasy simentalskiej w mediach społecznościowych”. Nie otwierać przed dniem 07.01.2021. przed godz. 1215”. Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem Usługodawcy.

 Ofertę w formie elektronicznej, w przypadku jej wysłania na adres mailowy simentale@simentale.pl należy oznaczyć w tytule: „Oferta na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej mięsa wołowego rasy simentalskiej w popularnych mediach społecznościowych w ramach zadania pn.: „Kampania promocyjno-informacyjna dot. mięsa wołowego rasy simentalskiej w mediach społecznościowych”. Nie otwierać przed dniem 07.01.2021. przed godz. 1215”.

10.2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Usługodawca.

10.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn, w dniu 07.01.2021r. o godz. 1215, w Sekretariacie.

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

11.2. Cenę oferty, zwaną w Umowie wynagrodzeniem, należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie indywidualnej kalkulacji Usługodawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Usługodawcy jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: opłaty oraz rabaty, upusty itp., których Usługodawca zamierza udzielić.

11.3. Zamawiający dla potrzeb porównania ofert w przypadku ofert Usługodawców mających siedzibę poza granicami Polski i nie są płatnikami podatków od towaru i usług VAT, doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który na obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.4. W przypadku pominięcia, niewycenienia lub bezzasadnego zmniejszenia zakresu usługi określonej w załączniku nr 7, gdyby jej wartość ustalona na podstawie ceny kolejnej, droższej oferty decydowała o kolejności cenowej oferty, Zamawiający uzna złożenie takiej oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji.

 

12. Kolejność działań związanych z wyborem oferty oraz zasady dotyczące składania dokumentów i oświadczeń.

12.1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Usługodawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.2. Jeżeli Usługodawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta usługodawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.3. Jeżeli Usługodawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta usługodawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Usługodawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1 Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez usługodawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1) cena całego przedmiotu zamówienia (przedstawiona w pkt. 1 formularza oferty) = 100% w kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Pc = [Cmin: C] x 100 pkt.

gdzie:

Pc – liczba punktów

Cmin – cena najniższa

C – cena badana

Oferta Usługodawcy, która uzyska najwyższą z powyższych kryteriów sumaryczną liczbę punktów, obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

13.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Usługodawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13.3 Niezłożenie przez Usługodawcę wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 12.2; 12.3; 12.4 i nie uzupełnienie ich na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.4 Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Usługodawcę, którego oferta została poprawiona,

- jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,

- Zamawiający odrzuci ofertę Usługodawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający odrzuca ofertę w szczególności, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności oferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny w wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem zapisów niniejszego zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o uwłaczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w sytuacji opisanej w pkt. 12.12,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

- Usługodawca w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w zapytaniu ofertowym,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14 Udzielenie zamówienia lub jego unieważnienie

- Zamawiający udzieli zamówienia Usługodawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) odwołania postępowania w każdym czasie do momentu złożenia ofert,

b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Usługodawcy,

c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

- W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt. 13.2 i 13.3, Usługodawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem z złożeniem oferty.

- Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.simentale.pl/zapytania.html. informację o wyniku postępowania, tj.:

1) wyborze usługodawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert albo

3) niezłożeniu żadnej oferty albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

- Jeżeli Usługodawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- W przypadku, gdy pomimo upublicznienia zapytania ofertowego nie wpłynie żadna oferta dopuszcza się zawarcie umowy z Usługodawcą wybranym bez zachowania procedury zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

15 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie http://www.simentale.pl/zapytania.html. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego zgodnie z zasadą konkurencyjności Usługodawcę.

- W przypadku wyboru oferty Usługodawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy regulującej współpracę tych Usługodawców. Usługodawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Zamawiający wymaga zawarcia umowy w oparciu o wzór stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

- Zakres świadczenia Usługodawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

18. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru usługodawcy pod warunkiem, że:

 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie. Zmiany umowy mogą nastąpić w następującym zakresie:

a) zmiana terminu umowy w przypadku:

1. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);

2. zmian w umowie między Zamawiającym a Podmiotem współfinansującym zadanie.

W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

b) dodatkowych usług od dotychczasowego Usługodawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki:

3. zmiana usługodawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych;

4. zmiana Usługodawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego

5. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie

c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;

d) zmiana terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;

e) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych;

f) zmiana wynagrodzenia: w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Usługodawcy do ich dokonania.

 

19. Pozostałe informacje

19.1. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

19.2. Rozliczenia pomiędzy Usługodawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

19.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 19.4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

19.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno - Spożywczych, w celu realizacji zasady konkurencyjności, oraz eliminacji ewentualnych konfliktów interesów.

19.6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Władysław Brejta

 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: simentale@simentale.pl,

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej mięsa wołowego rasy simentalskiej w popularnych mediach społecznościowych w ramach zadania pn.: „Kampania promocyjno-informacyjna dot. mięsa wołowego rasy simentalskiej w mediach społecznościowych”,

 W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 Posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Zatwierdzam: Władysław Brejta

 

 

Szczegółowe, oryginalne dokumenty w załącznikach:

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (doc, pdf)

Załączniki do formularza oferty

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl